OBCHODNÉ PODMIENKY

Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv

 

Obchodné podmienky
Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom, ktoré boli uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.benesport.sk (ďalej len „BENEOBCHOD“).

Prevádzkovateľ:

Ján Bendík – BENESPORT
Štúrova 28, 053 11 Smižany
IČO: 33985553, DIČ: SK1020684258

Telefón: +421 905 405 487
E-mail: benesport@benesport.sk

Živnostenský register, Obvodný úrad v Spišskej Novej Vsi
Číslo živnostenského registra: 810-3506.

Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú internetovým obchodom „BENEOBCHOD“.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 040 65 Košice
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 055/ 7290 705
fax č.: 055/ 6224 695

Elektronická objednávka: odoslaný elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom, o objednanom tovare z internetového obchodu „BENEOBCHOD“ a o celkovej cene objednávky.

Obchodné podmienky: bližšie upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho, tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

Povinnosti prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude kupujúcemu dodávať tovar, ktorý uviedol v elektronickej objednávke za platobných a dodacích podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky.
Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady: daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.
Prevádzkovateľ zabezpečí tovar voči jeho poškodeniu pri preprave. To zahŕňa balenie a poistenie tovaru.
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zapríčinené treťou stranou, za poškodenie tovaru treťou stranou a za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu, dodávateľa alebo distribútora.
Prevádzkovateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať kupujúceho o mimoriadnych udalostiach, ktoré môžu ohroziť vybavenie jeho objednávky.

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný pri objednávke tovaru uviesť správne a pravdivé údaje. Údaje nevyhnutné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy uvedené kupujúcim sú predávajúcim považované za správne. Pri prevzatí zásielky je zákazník oprávnený skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať. V prípade, že je zásielka porušená, kupujúci tovar neprevezme a spíše s doručovacou spoločnosťou protokol.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.

Uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

Všetky prijaté elektronické objednávky, ktoré boli vyplnené pravdivo a úplne, sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obidve zmluvné strany.
Prijatie elektronickej objednávky prevádzkovateľom je potvrdené e-mailom na adresu udanú kupujúcim v objednávke, najneskôr do 48 hodín.
Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky.
Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.
Prevádzkovateľ je vo výnimočných prípadoch (veľké množstvo, cena, náklady a vzdialenosť), obzvlášť pri kúpnej cene vyššej ako 350,- € oprávnený žiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom (telefonicky, písomne, osobne). V prípade odmietnutia potvrdenia objednávky kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.
Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže objednávku stornovať telefonicky alebo e-mailom.
K uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.
Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru, v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. písomným oznámením na emailovú adresu benesport@benesport.sk . O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 24 hodín (počas pracovných dní) od obdržania odstúpenia. Ak tento e-mail kupujúci neobdrží do tejto stanovenej doby, je jeho právom a povinnosťou telefonicky alebo e-mailom si tieto informácie vyžiadať.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu do 14 dní odo dňa obdržania vráteného tovaru. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený bankový účet, alebo osobne na prevádzke prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.

Dodacie a platobné podmienky

Miestom plnenia zmluvy sa rozumie korešpondenčná adresa prijímateľa uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích strán, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u prevádzkovateľa, kde si ho kupujúci preberie do 7 pracovných dní po výzve e-mailom od prevádzkovateľa obchodu.
Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.
Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu v čo možno najkratšej dobe, obyčajne do 3 praconých dní po potvrdení prijatej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byt vo výnimočných prípadoch dlhšia a kupujúci bude o nej včas informovaný. Nedodanie tovaru do 21 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
Ceny tovarov v internetovom obchode „BENEOBCHOD“, sú uvedené v Eurách vrátane dane z pridanej hodnoty.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.
Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky alebo osobného prevzatia.
Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

bezhotovostný prevodom – internetbanking
dobierkou – kupujúci za objednaný tovar zaplatí pri jeho prevzatí na pošte alebo u kuriéra
v hotovosti, platobnou kartou – kupujúci za objednaný tovar zaplatí pri osobnom prevzatí tovaru od prevádzkovateľa v predajni v Spišských Tomášovciach.

Prevádzkovateľ stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke. O výške poštovného a balného prevádzkovateľ informuje na stránke internetového obchodu „BENEOBCHOD“.

Záruka a reklamácie

Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú v daňovom doklade (daňový doklad slúži zároveň ako záručný list). Záruka je 24 mesiacov odo dňa predaja.
V prípade, že kupujúci objaví na tovare chybu, ktorá je predmetom reklamácie, je povinný tento tovar prestať používať a bezodkladne tovar reklamovať.
Prevádzkovateľ zodpovedá za chyby, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe. Patria sem materiálové chyby, funkčné chyby, alebo chyby spôsobené pri výrobe, montáži alebo inštalácii vykonanej prevádzkovateľom.
Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím či inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, alebo na chyby spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach a v rozpore s návodom výrobcu.
Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru splnomocnená.
Viac informácií o reklamácii chybného tovaru nájdete na stránkach tohto internetového obchodu pod označením „Reklamačný poriadok“.

Spôsob riešenia reklamácie

Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je: Slovenská obchodná inšpekcia ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 , www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam takýchto subjektov je možné získať na stránke http://www.mhsr.sk); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Ochrana osobných údajov

Pri elektronickej objednávke vyjadruje kupujúci súhlas k použitiu jeho osobných údajov prevádzkovateľom za účelom zaslania objednaného tovaru na jeho adresu.
Údaje zákazníkov sa neposkytujú tretím stranám v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na stránkach tohto internetového obchodu pod označením „Ochrana osobných údajov“.

Prechodné a záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa internetového obchodu „BENEOBCHOD“, v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok a reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1. januára 2021.