Štatút výzvy na instagrame

Štatút výzvy na Instagram
profile „benesport_slovakia“

1. Úvodné
ustanovenia

Tento štatút
výzvy je vypracovaný za účelom úpravy pravidiel výzvy na oficiálnom Instagram
profile benesport_slovakia (ďalej len „výzva“).

Štatút výzvy
spolu s informáciami uvedenými v konkrétnom súťažnom príspevku v zmysle čl.
3. je jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej
výzvy tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené práva a povinnosti
účastníkov výzvy ako aj podmienky výzvy (ďalej len „Štatút“).

Účelom výzvy
je propagácia a podpora predaja produktov organizátora a zvyšovanie povedomia
medzi používateľmi sociálnej siete.

Výzva nie je
sponzorovaná, schválená ani inak spojená so spoločnosťou Instagram a spoločnosť
Instagram je úplne oslobodená od záväzkov každým účastníkom.

2.
Organizátor výzvy

Organizátorom
výzvy je spoločnosť Ján Bendík – BENESPORT so sídlom Štúrova 28, Smižany,
Slovenská republika, IČO: 33985553

(ďalej len
„organizátor“).

3. Trvanie výzvy

Termín
konania výzvy je oznámený v príslušnom príspevku na sociálnej sieti Instagram –
Instagram profile benesport_slovakia.
Výzva začína zverejnením daného príspevku, resp. zadania na Instagram profile
usporiadateľa a trvá až do termínu, ktorý je uvedený priamo v danom príspevku
(prípadne do vyžrebovania výhercu). Ukončenie výzvy bude ohlásené
v komentári pod daným príspevkom.
Výzva prebieha iba na oficiálnom Instagram profile benesport_slovakia.
Výzva sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.

4. Účastníci
výzvy

Účastníkom výzvy
sa na účely tohto štatútu rozumie každá fyzická osoba – spotrebiteľ:
• s profilom na sociálnej sieti Instagram,
• s adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky,

• ktorá má
viac ako 18 rokov a

• ktorá
splní podmienky účasti vo výzve podľa podmienok uvedených v čl. 5 tohto
Štatútu, 

s výnimkou:
• zamestnancov usporiadateľa a/alebo ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
• osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne prepojené s agentúrami, ktoré
vykonávajú činnosti súvisiace so
zabezpečením výzvy vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho
zákonníka.

5. Podmienky
zapojenia sa do súťaže a priebeh výzvy

Účastník sa zapojí do svýzvy splnením podmienok bližšie
uvedených v popise daného príspevku. Účasť vo výzve je dobrovoľná.
Pre zapojenie sa do výzvy je potrebné, aby mal účastník nastavený svoj
Instagram profil ako verejný. Účasť vo výzve nie je podmienená nákupom
výrobkov značky Benesport. Každý účastník sa môže do jednej výzvy zapojiť
iba jedenkrát, t.j. môže zaslať iba jednu súťažnú odpoveď/názor na jeden
príspevok. V prípade, ak účastník v rámci jednej výzvy
uvedie odpovede/názory vo viacerých komentároch pod daným príspevkom, bude
z výzvy vylúčený. Používanie viacerých instagramových identít jedným účastníkom
je zakázané. Porušenie tohto ustanovenia môže viesť k vylúčeniu účastníka z
výzvy. V prípade, že do zapojenia výzvy sa vyžaduje komentár
účastníka pod daný príspevkom, do výberu bude zaradený každý účastník,
ktorý publikuje komentár spĺňajúci podmienky. Z výzvy budú vylúčení
súťažiaci, ktorí nesplnia požadované podmienky výzvy, budú používať v
komentároch vulgarizmy, pornografické prvky, prvky násilia alebo iné
nevhodné či hanlivé výroky, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi alebo
všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ktoré by mohli poškodiť dobré
meno usporiadateľa.

O tom, či odoslaná  odpoveď/názor (t.j. komentár pod súťažným
príspevkom) vyhovuje podmienkam tohto Štatútu, rozhoduje usporiadateľ
a má právo na skrytie či vymazanie komentárov, ktoré nesúvisia s výzvou
alebo by mohli poškodiť dobré meno usporiadateľa.
Do žrebovania bude zaradený každý účastník, ktorý v dobe trvania výzvy splní
konkrétne podmienky výzvy uvedené v danom príspevku a v tomto Štatúte.
Celkový počet výhercov konkrétnej výzvy, ktorý bude vyžrebovaný usporiadateľom,
bude určený v príslušnom súťažnom príspevku.
Výherca výzvy bude vyžrebovaný spomedzi všetkých účastníkov, ktorí splnili podmienky
zapojenia sa do výzvy, pričom výherca bude vyžrebovaný najneskôr do 2
pracovných dní od ukončenia súťaže.

6. Výhra

Výhra a jej
hodnota je definovaná vo zverejnenom súťažnom príspevku na Instagram profile
benesport_slovakia. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú
výhru výhrou obdobného typu a obdobnej hodnoty.

7.
Identifikácia výhercu a odovzdanie výhry

Výherca
výzvy bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa
žrebovania a to formou vloženia komentáru zo strany usporiadateľa pod
príslušný súťažný príspevok alebo vložením samostatného statusu obsahujúce
oznámenie o výhercovi výzvy spolu s jeho instagramovým užívateľským menom.
Zároveň bude výherca vyzvaný, aby usporiadateľa kontaktoval na Instagram
profile benesport_slovakia prostredníctvom súkromnej IG správy.
V prípade, že výherca nebude kontaktovať usporiadateľa formou IG správy do 48
hodín od momentu zverejnenia statusu alebo komentára s jeho užívateľským
menom, bude vyžrebovaný náhradník (nový výherca). Výhra bude výhercovi
zaslaná na adresu uvedenú výhercom v súkromnej správe usporiadateľovi. Výherca
bude oboznámený o zaslaní výhry prostredníctvom súkromnej Instagram správy
alebo prostredníctvom emailu. Výherca, ktorý si neprevzal výhru na svojej
doručovacej adrese oznámenej usporiadateľovi, alebo sa výherca o výhru
neprihlási usporiadateľovi podľa predchádzajúcich bodov, nemá nárok na náhradnú
výhru ani akúkoľvek kompenzáciu zo strany usporiadateľa.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené
pre účasť vo výzve boli splnené, alebo nie. Výhry nemôžu vyhrať súťažiaci,
ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky výzvy.
Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie
súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava
druhý vyžrebovaný účastník. Následne výhra prepadáva v
prospech usporiadateľa.
Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné vady výhry, ani nenesie žiadnu
zodpovednosť za prípadné škody spôsobené výhercom v súvislosti s užívaním
výhry. Reklamácia výhry ako bezodplatne získaného plnenia je vylúčená.
Usporiadateľ neposkytuje záruku na výhru, ani neposkytuje žiadne náhradné
plnenie za výhru alebo jej časti, ani jej hodnotu neprepláca v peniazoch.

8. Osobné
údaje

Účastník výzvy
v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto
údajov (ďalej len „GDPR“) v spojitosti so zákonom č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„ZoOOÚ“), berie na vedomie, že účasťou vo výzve poskytuje osobné údaje
organizátorovi.
Zapojením sa do výzvy vzniká medzi účastníkom a usporiadateľom zmluvný vzťah a
spracúvanie osobných údajov súťažiaceho je nevyhnutné na plnenie si
povinností a uplatňovania si práv zo zmluvného vzťahu.
Organizátor spracúva osobné údaje účastníkov v rozsahu: meno, priezvisko,
prípadne prezývka, pod ktorou sa účastník prihlási do výzvy, a v prípade
výhry adresu trvalého pobytu, telefónneho čísla a emailovej adresy.
Organizátor spracúva osobné údaje účastníkov po dobu trvania výzvy, v
prípade výhercov do dňa odovzdania výhry konkrétnemu výhercovi a skončenia
lehoty na uplatnenie nárokov účastníka konania alebo organizátora v súdnom
konaní podľa § 100 – 114 Občianskeho zákonníka.
V prípade, že účastník výzvy odmietne organizátorovi poskytnúť svoje osobné
údaje, túto osobu nie je možné zaradiť do výzvy a teda stráca nárok na
účasť vo výzve. Poskytnutie osobných údajov za účelom prihlásenia sa do
výzvy je dobrovoľné.

Účastníkovi výzvy
prináležia práva dotknutej osoby podľa §21 až 28 a §41 ZoOOÚ, a teda: a) právo
na prístup k svojim osobným údajom, b) právo na opravu osobných údajov, c)
právo na vymazanie osobných údajov, d) právo na obmedzenie spracúvania
osobných údajov, e) právo na oznámenie, že osobné údaje boli
opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené, f) právo na
prenosnosť osobných údajov, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe
súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami,
g) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, h) právo, aby sa na
dotknutú osobu nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie
vrátane profilovania, i) právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním
osobných údajov a j) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, pričom kontrolu
spracúvania osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky.
Rozsah, obmedzenia a spôsoby výkonu uvedených práv sú uvedené v kapitole III
GDPR a vo vyššie uvedených ustanoveniach ZoOOÚ. Účastník svojou účasťou vo
výzve: a) vyhlasuje, že: I. je občanom SR; II. je plnoletý alebo b)
vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti uvádzané súťažiacim v súvislosti
s výzvou sú úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje
a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu,
ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a
zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť.


V prípade spracúvania osobných údajov, na ktorý sa vyžaduje osobitný súhlas
účastníka, resp. výhercu (napr. uverejnenie fotografie na webovej stránke
benesport.sk, Facebook stránke @benesport.sk alebo na Instagram profile
benesport_slovakia bude organizátor spracúvať tieto osobné údaje na stanovený
účel iba na základe udeleného súhlasu súťažiaceho/výhercu, ktorý môže
kedykoľvek odvolať.

9. Záverečné
ustanovenia

Organizátor
si vyhradzuje právo na zmenu Štatútu spotrebiteľskej výzvy, na zrušenie súťaže,
dĺžku trvania ako aj podmienky výzvy, najmä, ale nie výlučne, pravidlá
žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy
výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok výzvy usporiadateľ
vhodným spôsobom zverejní.
Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi
údajmi poskytnutými účastníkmi výzvy, alebo v súvislosti s neuplatnením,
nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa resp.
nevyužitím výhry.
Organizátor nehradí účastníkom výzvy žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti
s ich účasťou vo výzve, resp. s výhrou.
Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou
peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou výhry za peniaze sa rozumie aj
výmena výhry za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo
poistenia a pod.).
Účastník výzvy berie na vedomie, že na výhru nemá právny nárok a výhru nie je
možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa
výzvy, bude rozhodnutie usporiadateľa konečné a záväzné.
Výherca môže po dohode s organizátorom súťaže posunúť cenu inému záujemcovi.
Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a organizátor nenesie
zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry
výhercom.
Výzva je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č.
171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zapojením sa do výzvy vyjadrujú účastníci výzvy svoj súhlas riadiť sa a
spravovať týmto Štatútom.
Ustanovenia pravidiel a priebeh výzvy sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka.
Účastníci výzvy sa môžu s týmito pravidlami oboznámiť na webovej stránke
https://www.benesport.sk.

Pravidlá výzvy
budú k dispozícii na požiadanie u organizátora výzvy.
Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňa 19.7.2021.