Štatút výzvy na facebooku

Štatút výzvy na facebookovej stránke Benesport


Výzva o 2 páry ponožiek Fusakle
(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti v tejto výzve, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor výzvy (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: Ján Bendík – BENESPORT
Sídlo: Štúrova 28, Smižany
IČO: 33985553  

2. Termín konania výzvy
Výzva sa uskutoční v období od 19.07.2021 do 08.08.2021. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do výzvy. 

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa výzvy
§ Občan Slovenskej republiky  
§  Účastníkom výzvy môže byť každá fyzická osoba s profilom na sociálnej sieti Facebook, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, okrem: zamestnancov vyhlasovateľa a osôb im blízkym v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, ktorá splní podmienky účasti vo výzve podľa článku V tohto štatútu (ďalej len „účastník výzvy“).

4. Podmienky účasti vo výzve:
Pre zapojenie sa do výzvy sa vyžaduje, aby oprávnený účastník výzvy:

–    vložil do komentára fotografiu aspoň jedného z umiestnených bannerov s popisom miest umiestnenie všetkých 3 bannerov

–    dal like na daný príspevok, kde sa výzva spomína
–    dal like na facebookovú stránku Benesport aj Fusakle.sk

 

5. Výhra
Výhrou v tejto výzve sú 2 páry ponožiek značky Fusakle


6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do výzvy bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov pomocou aplikácie 10. 08. 2021.
Oznámenie o víťazovi výzvy bude zverejnené na facebookovej stránke Organizátora najneskôr do 10 hodín od uskutočnenia žrebovania. 
Výherca bude kontaktovaný pomocou facebookovej správy za účelom dohody o prevzatí výhry. Meno výhercu bude zverejnené aj na facebookovej stránke Organizátora.  
Ak sa nám nepodarí kontaktovať výhercu (keď sa do 5 dní nezareaguje na facebookové správy) alebo ak výherca odmietne výhru, výherca stratí právo na výhru. 
Na identifikáciu osoby výhercu Organizátor má právo vyzvať výhercu na identifikovanie svojej totožnosti. Ak výherca nie je ochotný písomne uviesť niektorý z potrebných údajov na správne identifikovanie jeho totožnosti, môže stratiť právo na výhru. Ďalej právo na výhru stratí aj vtedy, ak nevyhovuje niektorým z uvedených podmienok výzvy. 

URČENIE NÁHRADNÉHO VÝHERCU:
Výherca nemá právo na prevzatie výhry ak:
§ pri prihlásení do výzvy ešte nedovŕšil 18 rokov
§ neodpovie na oboznamovaciu správu o výhre do 5 dní
§ z nejakých príčin sa nedá spojiť s výhercom
§ je dokázateľné, že viackrát/falošne sa registroval za účelom zvyšovania šance vyhrať
§ je dokázateľné, že sa snažil ovplyvniť priebeh výzvy
§ nevyhovuje niektorej z podmienok výzvy
§ neposkytne osobné údaje Organizátorovi za účelom priznania príslušnej dane výzvy

7. Spôsob odovzdania výhry
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry pomocou facebookovej správy. 
Výhra bude odoslaná Organizátorom výzvy v rámci 7 dní od uvedenia výhercu. 
V prípade, ak výherca neprevezme výhru, stratí právo na výhru.

8. Ochrana osobných údajov 
Účasťou vo výzve účastník výzvy udeľuje bezodplatne súhlas, aby vyhlasovateľ výzvy ako prevádzkovateľ v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len”GDPR”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, prípadne fotografia, za účelom ich zverejnenia na Facebook stránke benesport.sk v rámci vyhodnotenia výzvy, ďalej za účelom samotného vyhodnotenia výzvy, vytvorenia databázy a využitia na marketingové účely spojené s výzvou a jej vyhodnotením, a to po dobu od vstupu účastníka výzvy do výzvy až do písomného odvolania jeho súhlasu. Účastník výzvy čiže dotknutá osoba z pohľadu GDPR má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním vyhlasovateľa výzvy na e-mailovú adresu benesport@benesport.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov účastníka výzvy do tohto odvolania. Osobné údaje dotknutej osoby budú poskytnuté príjemcovi Ján Bendík – BENESPORT ev., IČO: 33985553, so sídlom Štúrova 28, Smižany.
Práva účastníka výzvy – dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov upravuje Článok 15 GDPR.
Dotknutá osoba má právo:
– od vyhlasovateľa výzvy čiže prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom,
– požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti takémuto spracúvaniu,
– podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: +421-2-32313214, mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,
– požadovať vyhotovenie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú.
Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Účastník výzvy berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ výzvy resp. organizátor výzvy v rozsahu podmienok dohodnutých s vyhlasovateľom výzvy je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

9. Záverečné ustanovenia
Každý účastník účasťou vo výzve zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči účastníkovi žiadne záväzky a z účasti vo výzve  spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Tento štatút je zverejnený na Facebook stránke icubebrand.sk a uložený u vyhlasovateľa výzvy.
Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u vyhlasovateľa výzvy.

19. 07. 2021